L'accés a aquest portal és únicament pel personal en actiu del Grup Bon Preu.

Cada persona disposa d'un número d'usuari i contrassenya per a accedir al portal, que és personal i intransferible, i que utilitzarà sota la única i exclusiva responsabilitat.

Les informacions que es recullin en el present portal són única i exclusivament per a la plantilla del Grup Bon Preu, no podent fer-se ús de les mateixes davant tercers aliens al Grup, ni publicar-les en qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit del Grup Bon Preu.

L'ús indegut de la informació continguda en el portal pot comportar la denegació de l'accés a la persona i inclús considerar-se com a falta greu o molt greu del treballadador o treballadora.

Les dades o informacions publicades són propietat del Grup Bon Preu.